Klubbens vedtekter

I. FORMÅL

§ 1.Postkortsamlere i Vest er en upolitisk klubb stiftet 12.april 1984 med sete i Bergen.

§ 2. Klubbens formål er:

· å samle personer med interesse for samling av postkort og postkortets historie.

· å spre kunnskap om og øke interessen for postkortsamling som hobby.

§ 3.Klubbens formål søkes oppnådd bl.a. ved møter, foredrag, utstillinger, auksjoner, medlemsblad, tilrettelegging for kjøp og bytte ved medlemsmøter, og anskaffelse av litteratur

II. MEDLEMSKAP

§ 4. Som medlem kan styret ta opp enhver som har fylt 18 år. Yngre søkere må ha foresattes tillatelse. Søknaden kan være både skriftlig og muntlig.

Utmelding skal skje skriftlig til styret og bare med virkning fra driftsårets slutt. Uttredende medlem har ingen krav på klubbens midler.

KONTINGENT

§ 5.Årskontingenten for neste år fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Årskontingenten består kun av klubbkontingent.

§ 6. Kontingenten betales for ett år av gangen, og forfaller til betaling 10. januar. Medlem som ikke har betalt kontingent innen 1 måned etter skriftlig varsel kan bli strøket som medlem. Vedkommende kan ikke på ny tas opp som medlem før skyldig kontingent er betalt.

Medlemmer som tas opp etter 1. juni betaler halv kontingent for inneværende år. Medlemmer som opptas etter 15. november betaler ikke kontingent for innmeldingsåret.

EKSKLUSJON

§ 7.Ved opptak forplikter ethvert medlem seg til å følge klubbens vedtekter. Et medlem som overtrer disse, eller som – i eller utenfor klubben – opptrer på en måte som er egnet til å skade klubben eller de interesser den varetar, kan ekskluderes ved styrevedtak.

III. STYRE

§ 8. Klubben ledes av et styre på minst 5 medlemmer valgt av årsmøte: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 styremedlem i tillegg til 2 varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller varamenn er tilstede, derav enten formann eller nestformann. Ved stemmelikhet, har styrets leder dobbeltstemme.

§ 9. Styret har ansvar for at det utføres ordentlige regnskaper for klubbens drift. Dersom det i regnskapsåret oppstår utgifter som avviker vesentlig fra vedtatt budsjett, skal styret legge saken fram på første ordinære medlemsmøte.

§ 10. Klubbens leder er bemyndiget til å handle på klubbens vegne i alt som hører inn under dens virksomhet.

Vedkommende leder medlems- og styremøter og representerer klubben i tilfeller hvor særskilt representant ikke er oppnevnt.

Nestleder fungerer som leder når denne har forfall.

Sekretær fører referat fra styre- og medlemsmøter.

Kassereren fører klubbens regnskaper og foretar avslutning pr. 31. desember hvert år.

Regnskapet legges fram til revisjon senest en måned før årsmøtet.

REVISORER

§ 11. Det velges to revisorer som skal foreta kritisk revisjon av klubbens regnskaper.

IV. ÅRSMØTE

§ 12. Årsmøte holdes hvert år senest 10. mars. Som innkalling til årsmøtet gjelder terminliste publisert i medlemsbladet. Styrets årsberetning, regnskap og budsjettforslag fremlegges på møtet, og tas med i påfølgende utgave av medlemsbladet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 15. januar.

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Stemmerett har alle som har betalt forfalt kontingent. Det kan stemmes ved fullmakt.

Vedtak fattes ved vanlig flertall. Endringer i klubbens vedtekter kan bare foretas av et årsmøte og krever 2/3 flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 5 medlemmer er tilstede. Ikke-medlemmer kan være tilstede på årsmøtet etter invitasjon fra styret.

§ 13. Årsmøtets dagsorden

1) Valg av møteleder

2) Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3) Valg av referent

4) Styrets årsberetning

5) Regnskap

6) Fastsettelse av kontingent

7) Budsjettforslag

8) Innkomne forslag

9) Valg

a) Leder (1 år)

b) Styremedlemmer (2 år)

c) Varamedlemmer til styret (2 år)

d) Revisorer (1 år)

e) Valgkomité, bestående av 3 medlemmer, som foreslås av det sittende styre

Alle valg foregår muntlig hvis bare ett forslag foreligger, i motsatt fall skriftlig. Det skal likevel holdes skriftlig valg dersom det forlanges.

Den eller de som får flest stemmer, er valgt. Unntatt er lederen som må velges av minst halvparten av de avgitte stemmene. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 14. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter skriftlig krav til styret fra minst 15 stemmeberettigede medlemmer med angivelse av de saker som ønskes behandlet. Det innkalles minst 14 dager i forveien og behandler bare saker som er nevnt i innkallingen.

Avstemningsregler som bestemt for årsmøtet.

V. FORSKJELLIG

§ 15. Medlemsmøter holdes så vidt mulig én gang pr måned i tiden september-juni. Til første

Innkalling i hvert semester bør det medfølge oversikt over møtedager. Styret fastsetter program for møtene.

§ 16. Medlemsbladet ”Samling om Postkortet”

Styret oppnevner redaksjonskomité som har ansvar for klubbens medlemsblad.

Komitéen konstituerer seg selv. Bladet skal så vidt mulig komme ut med minst 2 utgaver per år.

OPPLØSNING AV KLUBBEN

§ 17a. Skulle den situasjonen oppstå at PIV ikke klarer å opprettholde drift av klubben grunnet manglende rekruttering til verv, har Styret mandat til å sondere samarbeid med andre samlerklubber, enten med tanke på å slå PIV sammen med dem, eller samarbeide på ulike områder – før resten av paragrafen, som nå blir § 17b, kommer til anvendelse.

§ 17b. Forslag om oppløsning av klubben fremsettes fra styret eller etter skriftlig krav til styret fra minst 15 stemmeberettigede medlemmer. Dersom forslaget om oppløsning får minst 2/3 flertall, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte etter §14. Det ekstraordinære årsmøtet avgjør oppløsning ved simpelt flertall.

I tilfelle endelig vedtak om oppløsning, velges et avviklingsstyre på 3 medlemmer. Dette styret konstituerer seg selv. Avviklingsstyret trer inn det tidligere styrets sted og har et ordinært styres rettigheter og ansvar.

Avviklingsstyret skal utarbeide en liste over foreningens eiendeler og forpliktelser, gjøre opp eventuelle forpliktelser, samt fordele foreningens eiendeler og eventuelle overskytende midler til foreninger med lignende formål med hovedsete fortrinnsvis i Bergen. Etter endt arbeid, og senest 6 måneder etter det årsmøtet hvor oppløsning ble endelig vedtatt, fremlegger avviklingsstyret regnskap og beretning for et ekstraordinært årsmøte som endelig kan vedta sletting av foreningen ved simpelt flertall.

Vedtatt på årsmøte 28. februar 2007, og §12 revidert på årsmøte 3.mars 2009.  §17 revidert på årsmøtet 13.mars 2019. §17 b revidert på årsmøtet 8.mars 2023.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: